You are here

הטלה

איסור הוצאת ביצים העלולות להזיק לבריאות הציבור או שאינן ראויות למאכל אדם מלולי מטילות

ביצים חסרות קליפה סידנית )ביצי ניילון(, שבורות או שפוכות וכן ביצים עם עובש וביצים רקובות הן ביצים: מזוהמות/ או בעלות רגישות גבוהה לזיהומים )בשל פגיעה במנגנוני ההגנה הטבעיים של הביצה מפני זיהומים( מושכות זבובים ומכרסמים מתקלקלות במהרה מזהמות את סביבתן )כולל ביצים סמוכות, ציוד להובלת ביצים ועוד(. מהסיבות האמורות לעיל, ביצים אלו עלולות להזיק לבריאות הציבור, אינן ראויות למאכל אדם ומהוות סיכון לזיהום ביצים שלמות ונקיות בסביבתן.

עמודים

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
e-mail icon
Subscribe to RSS - הטלה