You are here

אודות ארגון מגדלי העופות

ארגון מגדלי העופות הוא הארגון המיצג את מגדלי העופות לפטם, ביצים והודו

ענף הלול מייצר

 • 500 אלף טון בשר פטם
 • 100 אלף טון בשר הודים
 • 1,850 מיליון ביצי מאכל
 • חומר רבייה לאספקת כל צורכי השוק

צריכת מוצרי עוף בישראל
הישראלי צורך מוצרי עוף ישראלים

 • פטם: 43 ק"ג לנפש לשנה
 • הודו: 8 ק"ג לנפש לשנה
 • ביצים: 225 יח' לנפש לשנה

המגדלים בענפי הלול

 • ענף ההטלה - 2,900
 • ענף הפטם - 475
 • ענף ההודים - 100

תקציב ארגון מגדלי העופות
1,300 אלפי שקלים ב - 2013

נושאים בטיפול ארגון מגדלי העופות בישראל

 • קביעת מחירי הביצים ליצרן ולצרכן.
 • הסדרים ענפיים להורדת עודפים – פטם והודים – במסגרת מועצת הלול.
 • הסדרים ענפיים של ביטוח נזקי טבע.
 • ייצוג מקצועי מול קובעי המדיניות בממשלה, בשירותים הווטרינריים ועוד.

נושאי רווחת בעלי חיים:

 • כוונה לביטול הנשרת מטילות.
 • אבזור כלובי מטילות.
 • נושאי איכות הסביבה:
 • תקנות הולכות ומחמירות.
 • תזכיר חוק טיפול בפסולת חקלאית.
 • כללים של רשות המים לטיפול ודיגום שפכים.
 • דרישות כיבוי אש כחלק מתהליך רישוי עסקים.
 • דוגמא – חובת דיווח לנושא פליטת גזים מלולים.

נושאים בטיפול ארגון מגדלי העופות בישראל

 • תקנים הולכים ומחמירים של בריאות העוף:
 • תיקון פקודת מחלות בע"ח להסדר ביטוח חלף פיצוי ישיר.
 • חוק המספוא.
 • תקנים הולכים ומחמירים של בטיחות ביולוגית:
 • רצפות בטון, פסי בטון היקפיים.

אתגרים העומדים בפני ענפי הלול

 • המדינה והאזרחים רוצים:
 •  מוצרים איכותיים ובטוחים בריאותית.
 •  תהליכי יצור בטוחים ולא מזהמים.
 •  ואחרי הכל – מוצרים זולים !

 
האתגר הגדול מכולם

 • שמירה על החקלאים – 
 • משק קטן וגדול
 •  ידי שנוכל ספק להם:
 • סביבה המאפשרת להם היענות לאתגרים:
 • 1) של הרגולציה הגוברת
 • 2) של כלכלה וסביבה עסקית ריכוזית

 

ענף ההטלה

 •  שמירה על תכנון אפקטיבי בענף.
 •  המשך התמיכה על ידי חוק הגליל.
 •  התאמת הענף לתנאי היצור הנדרשים על ידי  המדינה:
 •  על ידי מימון חלקי באמצעות  מענקי מדינה.
 • על ידי יישום הדרגתי של דרישות איכות הסביבה ורווחת בעלי חיים.

ענף הפטם

 • שמירה על מסגרת עבודה משותפת של כל גורמי הענף למען יציבות השוק ומניעת עודפי יצור.
 • לאור השינויים המבניים שחלו בענף בשנים האחרונות 
 • שמירה על מקומו של המגדל בשרשרת הערך של הענף.

ענף ההודו

 • שמירה על מסגרת עבודה משותפת של כל גורמי הענף למען יציבות השוק ומניעת עודפי יצור.
 •  לאור הירידה בצריכה
 • השקעה בעידוד צריכת בשר ההודו
 • למען לא יהיה צורך בצמצום נוסף של הענף בארץ.

חזון ארגון מגדלי עופות

 • לשמר את קיומו של המשק המשפחתי והקיבוצי
 • ויכולתו  לספק בשר פטם, בשר הודים וביצי מאכל
 • לכלל הציבור בישראל, תוך שמירה על יכולתו של המגדל להתפרנס בכבוד.

פעולות ארגון מגדלי העופות למימוש החזון
כלפי פנים:

 • מתן מענה למגדלים כקבוצות ובודדים לכל בעיה שעולה בשטח.
 • איחוד השורות למען השגת המטרות המשותפות – תוך דיון חברי ופתוח וחתירה להסכמה רחבה

כלפי חוץ:

 • ייצוג המגדלים בענף מול מוסדות השלטון. 
 •  ייצוג המגדלים בגופים המשותפים לכל מדרגי היצור והשיווק במועצת הלול.
Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
e-mail icon